zaterdag 13 juli 2024

Begraafplaats Lonneker

 
 
WIJZIGING BEGRAAFPLAATS LONNEKER

De zorg voor onze geloofsgenoten wordt tot op de dag van vandaag in veel parochies (ook in Lonneker) door de eigen geloofsgenootschap verricht. Het gaat er daarbij om dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de nabestaanden en tegelijkertijd ook met de eisen van een zorgvuldig en doelmatig beheer van de begraafplaats. De Wet op de Lijkbezorging van 1 januari 2010 legde aan houders van begraafplaatsen nieuwe verplichtingen op.

Vanaf 1 januari 2011 valt de begraafplaats voor de Locatie Lonneker onder het bestuur van de parochie 'Maria Vlucht”. Het beheer van de begraafplaats is gedelegeerd aan de begraafplaatscommissie. De begraafplaatscommissie is financieel en administratief verantwoordelijk voor de gang van zaken. Zij verantwoordt haar activiteiten naar het bestuur van 'Maria Vlucht”.

De commissie is als volgt samengeteld:
1 lid van de locatieraad/penningmeester, vacant
1 lid secretaris, Jan Tijdhof Telefoon 053-4326050
1 lid commissie algemeen, vacant

Rechthebbenden zullen voortaan in het 19e jaar van het lopende contract (20 jaar grafrechten) worden aangeschreven en in de gelegenheid gesteld de looptijd met 10 jaar te verlengen. Voor deze verlenging worden nu kosten in rekening gebracht. Verder zal onze administratie thans niet up to date zijn voor wat betreft het adres van meerdere rechthebbenden (dit is de persoon die destijds de grafakte heeft ondertekend van een overleden familielid). Wij verzoeken dan ook mensen die in het bezit zijn van een grafakte en inmiddels zijn verhuisd het juiste adres aan ons door te geven. Deze wijziging graag doorgeven aan de heer Jan Tijdhof, telefoon 053-4326050.

Nieuw voor onze begraafplaats is een strooiveld voor as-bestemming. Parochianen die de urn met as van hun dierbaar overledene niet willen plaatsen in het columbarium op onze begraafplaats of elders, kunnen de as dan verstrooien op het nog door ons aan te leggen strooiveld. Begin 2011 zal van genoemd veldje gebruik kunnen worden gemaakt. Hiervoor gelden dezelfde richtlijnen als voor het columbarium reglement.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met een van de commissieleden.
Alle algemene informatie, zoals het huishoudelijk reglement en tarieven vindt u op deze website op onze pagina Begraafplaatsen.
Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

De begraafplaatscommissie.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mededeling van de begraafplaatscommissie

Onze begraafplaats ligt er netjes bij dankzij een grote groep vrijwilligersdi e elke 2 weken een dagdeel in touw is om het netjes te houden c.q. te verbeteren.
Wij krijgen daar regelmatig complimenten voor. Dank aan hen die dit verzorgen en bijhouden!

Ook hebben wij door hun inzet onlangs een strooiveld kunnen realiseren en een wateraanvoer aanleggen aan de achterzijde van de begraafplaats.
Echter de laatste tijd moeten wij helaas constateren dat er veel lege bloemvazen, potten en dergelijke achterblijven rondom de graven. Los van het feit dat dit erg slordig staat is het voor de vrijwilligers heel vervelend deze spullen steeds weer aan te treffen.Er mogen uitsluitend bloemen of bloemstukjes op de graven geplaatst worden.
Wij als begraafplaatscommissie hebben besloten u hierop te wijzen en verzoeken u vriendelijk, doch dringend om bedoelde vazen, potten en andere zaken te verwijderen door deze, na gebruik, mee te nemen naar huis of te deponeren in de daarvoor bedoelde afvalbakken.

Dit geldt uiteraard ook voor het columbarium (de urnenmuur). In een lege nis, onder de nis van een dierbare, treffen wij regelmatig attributen aan hetgeen onwenselijk is. Voorwerpen als bedoeld die in de toekomst worden aangetroffen bij een graf of columbarium, zullen door ons worden verwijderd en (voorlopig )opgeslagen in een ruimte bij de begraafplaats. Deze zullen een tijdlang worden bewaard om daarna afgevoerd te worden.

Wij denken dat ook u blij bent met een goed verzorgde begraafplaats en rekenen op uw medewerking.

De Begraafplaatscommissie.
Voor informatie kunt u terecht bij: Jan Tijdhof, telefoon 4326050

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Voor algemene informatie over onze begraafplaatsen klikt u hier.

  • 1 juli 2024
Delen op: