zaterdag 13 juli 2024

Begraafplaats Losser

BEGRAAFPLAATS LOSSER
De begraafplaats kent naast de normale graven en urnenkelders, inmiddels ook een urnenmuur (columbarium) en een as-strooiveld. Zie ook bijgaande foto’s.

Contact: (Post)adres:  Gronausestraat 4, 7581 CG Losser
Telefoon: Zie Tabel
Email adres: begraafplaatslosser@mariavlucht.nl

Leden Begraafplaatscommisie Losser
Marga ter Laak  Voorzitter   06 – 2492 4322
 Ad Willems  Secretaris   06 - 12186304
 Rob van de Wetering  Administratie   06 – 23376038
     
 Alphons Punte  Beheerder / onderhoud   06 – 3055 3140
 Gerard Kienhuis  Algemeen (namens H.Martinus)   06 – 1306 5251
 

Zoekregisters R.K. Begraafplaats Losser.
De begraafplaatscommissie heeft de locaties van de graven en urnen op de begraafplaats, met de bijbehorende namen en andere gegevens, in kaart gebracht.
Wanneer u op zoekt bent naar een bepaald graf of een urn, zijn het register en de bijbehorende plattegrond een handig hulpmiddel.
Het register bestaat uit 2 delen: dat van de begraafplaats en dat van de urnenmuur.
Door op de link REGISTER GRAVEN te klikken opent zich een alfabetische namenlijst. Achter elke naam vindt u (naast de geboorte- en sterfdatum) het vak, de rij en het grafnummer waarin zich het gezochte graf of urnengraf. Bijv. graf G, 03.12: dit graf bevindt zich in vak G, in de 3e rij op plek 12. 
Door op de link REGISTER URNEN  te klikken opent zich eenzelfde lijst, met de gezochte urn in de urnenmuur. Achter de naam staat vermeld in welke muur zich de urn zich bevindt. Tevens staat er een getal bij vermeld. Staande voor de urnenmuur begint u linksboven te tellen en telt u  tot het gewenste getal, ofwel de gezochte urn.
De plattegrond biedt een overzicht van de indeling van de begraafplaats, in vakken A tot en met F. Na  het klikken op de link PLATTEGROND  ziet u op de plattegrond   driehoekjes en pijlen. De driehoekjes verwijzen naar het begin van de grafrijen, de groene pijltjes naar het eerste graf in iedere rij.

 
Elk jaar zullen deze lijsten worden bijgewerkt.
 

SPECIALE WENSEN MET BETREKKING TOT m.n. BEGRAVEN? MAAK ZE TIJDIG BESPREEKBAAR!

Op de website van parochie ‘Maria Vlucht’ vindt u onder het kopje ‘Begraafplaatsen’ o.a. het Reglement en het Huishoudelijk Reglement. Deze reglementen zijn van toepassing op onze R.K. Begraafplaats in Losser (en op de drie andere begraafplaatsen die tot onze parochie behoren).U vindt er informatie over de wettelijke regelgeving, over rechten en plichten, zaken die -met betrekking tot de begraafplaats- al dan niet mogelijk zijn.

Toch vindt u er niet álle informatie, zo weet Alphons Punte (de begraafplaatsbeheerder) uit ervaring. Tijdens een commissievergadering gaf hij aan, af en toe geconfronteerd te worden met wensen van nabestaanden, die tevens een verzoek impliceren. Vragen als ”we zouden graag willen dat vader op deze plek, onder die eik, begraven wordt” of 'kan mijn zus in het graf van mijn ouders bij begraven worden”? Vaak worden deze vragen pas dan gesteld op het ogenblik dat de begrafenis geregeld wordt. Een periode die gekenmerkt wordt door emotie; soms ook een periode, waarbij een zekere tijdsdruk een rol speelt. Wanneer juist op dat moment de beheerder niet kan voldoen aan de persoonlijke wensen van nabestaanden, valt hen dat rauw op het dak, en leidt dat soms tot een situatie van onbegrip. Voor beide partijen een onplezierig kwestie, een situatie die iedereen liever had willen voorkomen.
Misschien is het toch mogelijk om een dergelijke situatie te voorkomen. Want persoonlijke wensen m.b.t. begraving zijn soms al in een vroeg(er) stadium bekend; wanneer deze dan tijdig met de beheerder van de begraafplaats besproken worden, is er meer - en betere - gelegenheid om gezamenlijk tot een uitkomst te komen, waar beide partijen zich in kunnen vinden. Let wel: in deze geldt ook, dat de reglementen de uiteindelijke kaders vormen.


Samenvattend en tevens het verzoek van de begraafplaatscommissie: heeft u - of een familielid - specifieke wensen m.b.t. een begraving op de begraafplaats? Informeer tijdig bij de commissie (Alphons Punte) naar de mogelijkheden of de alternatieven.
Op deze wijze kunnen - in een al moeilijke periode - (extra) teleurstellingen voorkomen worden.
Alphons is telefonisch bereikbaar: 06 30553140
 

Namens Begraafplaatscommissie Losser,
Ad Willems


 
EEN ANDERE RECHTHEBBENDE? HET ADRES GEWIJZIGD?
 
De Begraafplaatscommissie Losser wil graag op adequate wijze haar administratie uitvoeren. Daarvoor is het nodig dat de gegevens actueel zijn en vooral ook blijven. Als commissie vinden we het belangrijk dat de juiste gegevens in bezit zijn. Het betreft de feiten die betrekking hebben op de rechthebbende van een graf, diens adres en andere contactgegevens. Met een correcte, actuele administratie kan effectief gewerkt worden, en: mocht een situatie erom vragen, dan kan op snelle, gerichte wijze contact opgenomen worden met een rechthebbende, zo wordt ‘speurwerk’ voorkomen.
 
De commissie vraagt uw hulp. We vragen u na te gaan of:
  • u, of een ander familielid, nog steeds ‘de rechthebbende van een graf’ bent, of dat (bijvoorbeeld door zijn/haar overlijden) iemand anders de rechthebbende werd.
  • de rechthebbende verhuisd is, of een ander telefoonnummer heeft.
Wanneer zich inderdaad wijzigingen in deze situatie(s) voorgedaan hebben, - of zich nog mogelijk voor gaan doen - vraagt de commissie de betreffende verandering altijd door te geven.
 
De rechthebbende -maar ook u- kan wijzigingen doorgeven op de volgende manieren:
Bij voorbaat dank voor uw aandacht en medewerking!
 
namens de Begraafplaatscommissie,
Ad Willems
 


NIEUWE URNENMUUR OP R.K. BEGRAAFPLAATS LOSSER

Steeds meer Nederlanders kiezen bij overlijden voor een crematie.
Dat dit ook in onze regio het geval is, wordt o.a. bevestigd met de komst van nieuwe crematoria in Oldenzaal en Borne. Echter, ook de Losserse Begraafplaatscommissie bemerkt de genoemde toename.
Begin 2014 werd de eerste urnenmuur op de R.K. Begraafplaats in gebruik genomen. Nu (al) zijn zo goed als alle nissen met urnen gevuld.
Dit is de aanleiding dat vorig jaar door de commissie en het Parochiebestuur de procedure in gang werd gezet om - na toestemming van het Bisdom - een tweede urnenmuur te kunnen realiseren. De toestemming kwam; zo werd het mogelijk in de eerste helft van april 2018 de urnenmuur aan te leggen.
De eerste urnen-nissen zijn inmiddels gereserveerd. De commissie is blij dat met de nieuwe urnenmuur de komende jaren in de behoefte kan worden voorzien.
De Begraafplaats biedt aan nabestaanden - voor het plaatsen van urnen - nog twee andere mogelijkheden: de urnen kunnen ook geplaatst worden in een urnenkelder of in een urnengraf.
Daarnaast  is het voor de nabestaanden mogelijk de as van een overledene op de Begraafplaats uit te (laten) strooien.

Voor antwoorden op uw vragen kunt u ook met de Begraafplaatscommissie contact opnemen, door een mailtje te sturen naar: begraafplaatslosser@mariavlucht.nl


 

 
Voor algemene informatie over onze begraafplaatsen klikt u hier.
 
 
 
 
 
 
 
 

  • 1 juli 2024
Delen op: